Notification: you are in staging mode.

SDG’s en fair trade

Wat zijn de SDG’s?

De Verenigde Naties ontwikkelden in 2015 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze dienen als blauwdruk voor een duurzame toekomst. Maar wat zijn dat dan, die SDG’s? In totaal ontwikkelden de Verenigde Naties 17 SDG’s die streven naar een duurzame samenleving: denk maar aan geen armoede, gendergelijkheid, verantwoorde consumptie en productie, bescherming van het klimaat,…

De doelstellingen worden gekoppeld aan 169 targets, een concreet actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te zetten. De SDG’s reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Hoe draagt fair trade bij aan de SDG’s?

De SDG’s bevestigen dat ook fair trade bijdraagt aan een duurzame samenleving. De doelstellingen van fair trade zitten verweven in alle SDG’s. Eerlijke handel heeft een positieve invloed op alle SDG’s, met enkele in het bijzonder (zie oplijsting hieronder): doelstellingen als ‘waardig werk en economische groei’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’ zitten bijvoorbeeld in het DNA van fair trade.

 

Eerlijke handel heeft een positieve invloed op alle SDG’s, met enkele in het bijzonder:

SDG 1: GEEN ARMOEDE

De eerste SDG-doelstelling staat centraal binnen de fairtradebeweging: door een eerlijk handelssysteem krijgt de boer een waardig loon voor z’n werk. Zo tracht Fair Trade boeren uit armoede te halen. Alle certificeringsmechanismen rond fair trade zetten in op een waardig loon. Het Fairtrade-label biedt naast het minimumloon ook een fairtradepremie aan. Als de marktprijs fel daalt, zijn de boeren verzekert van hun minimumloon. De premie helpt hen en de coöperatieven om te investeren. De belangrijkste fair trade certificeringssystemen omarmen ook de principes van voorfinanciering en inzet op een langetermijnrelatie.

SDG 2: GEEN HONGER

Kleinschalige boeren voorzien een groot percentage van de wereldbevolking van voedsel. Fair trade zorgt voor een stabieler inkomen voor de boeren, zodat zij kunnen investeren in sterke en veerkrachtige bedrijven. Op die manier kunnen zij de wereld blijven voeden.

Verschillende labels en certificeringsmechanismen zorgen ervoor dat de boer een hoger inkomen krijgt. Zo zorgt het Fairtrade label er bv. voor dat de boer een minimumprijs + fairtradepremie ontvangt. Dit minimumloon zorgt ervoor dat de boeren een inkomen hebben om bijvoorbeeld hun gezin van een maaltijd te voorzien.

SDG 4: KWALITEITS- ONDERWIJS

Kinderarbeid is verboden in Fairtrade supply chains + coöperatieven worden aangespoord om in te zetten op jeugdwerk.

SDG 5: GENDER- GELIJKHEID

Fairtrade ondersteunt vrouwen om in gelijke mate deel te nemen aan landbouw, een beter loon te krijgen en hun inkomen en kansen te diversifiëren. De Fairtrade Standards verbieden discriminatie en seksueel geweld. en promoten gelijke deelname van vrouwen aan besluitvorming en het opnemen van leidinggevende functies.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft vastgesteld dat het wegwerken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen het aantal hongerige mensen in de wereld met 150 miljoen kan verminderen.

SDG 8: WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

In overeenstemming met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de VN en de nationale wetgeving, bevordert Fairtrade betere werkomstandigheden, ondersteunt het werknemers om te onderhandelen voor een beter loon, en streeft het naar een leefbaar loon voor de werknemers. De Fairtrade normen verbieden kinder- en dwangarbeid en er wordt samengewerkt met jongeren, gemeenschappen, producentenorganisaties en overheden om hen in staat te stellen zelf de onderliggende oorzaken aan te pakken.

Miljoenen arbeiders hebben nog te vaak inkomensonzekerheid en slechte arbeidsomstandigheden. Vaak ontbreekt er transparantie en communicatie over de veiligheid van hun arbeidsomstandigheden (denk aan het gebruik van pesticiden of aan de ineenstorting van de textielfabriek Rana Plaza). Daarenboven krijgen bv. koffieboeren te maken met prijsfluctuaties op de wereldmarkt, waardoor ze hun productiekosten niet kunnen dekken. Fairtrade werkt actief mee aan het zoeken naar economische groei (via een leefbaar inkomen) en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van de boer.

SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Fairtradeorganisaties stimuleren boeren en producenten om duurzame en innovatieve praktijken toe te passen en te integreren in hun rapportagecyclus. Door de fairtradepremie die de coöperaties ontvangen, hebben ze budget om daarin te investeren.

SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN

Het fairtrademodel biedt een handelsperspectief waarbij boeren een waardig loon krijgen. Dit poogt de ongelijkheid en machtsverschillen in het productiesysteem weg te werken.

SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Dit is waar de campagne FairTradeGemeente helemaal tot haar recht komt. De campagne gaat samen met lokale besturen op zoek naar een manier om eerlijke handel te integreren in haar lokale bestuur, én in de lokale gemeenschap. Mede dankzij de vrijwilligers in de campagne, engageren we lokale actoren in steden en gemeenten om mee hun schouders te zetten onder eerlijke handel.

SDG 12: VERANTWOORDELIJKE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

De fairtradebeweging brengt duizenden gemeenschappen en miljoenen consumenten wereldwijd samen om campagne te voeren voor eerlijke handel. Er worden markten ontwikkeld in Afrika, Latijn-Amerika en Azië om de groeiende consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken.

Fair trade biedt een concreet verantwoord consumptie- en productiemodel aan. De acties van de gemeenten ondersteunen dit handelsmodel. Als de gemeente fairtradeproducten promoot en/of aankoopt, draagt het concreet bij aan een verantwoord consumptie- en productiemodel.

SDG 13: KLIMAATACTIE

Kleinschalige boeren hebben te maken met een veranderend klimaat. Fairtrade werkt samen met producentenorganisaties en klimaatdeskundigen om de veerkracht van boeren tegen klimaatschokken en spanningen op te bouwen zodat ze beter in staat zijn zich aan te passen aan de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan te beperken. De Fairtrade Standards bevatten voorwaarden voor duurzame productiemethoden: waterverbruik, biodiversiteit, energieverbruik, pesticiden,…

SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Fairtrade richt zich op het opbouwen van democratie vanaf de basis. Producenten zijn gelijkwaardige eigenaars van Fairtrade. Van de beslissing over het gebruik van de fairtradepremie, tot het bepalen van de wereldwijde strategie, producenten hebben een sterke stem.

Fairtrade is de enige globale standaard die 50% wordt gedragen door producenten en boeren. Zij beslissen zelf hoe ze hun fairtradepremie investeren.

SDG 17: PARTNERSCHAPPEN OM DE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

De campagne FairTradeGemeente zoekt steeds naar mogelijke partnerschappen: met een lokale school, bedrijf, organisatie, vereniging, middenveldorganisatie,… Dankzij gebundelde krachten kunnen we meer realiseren.

Hoe link je de SDG’s aan FairTradeGemeente?

Kan de werking van een FairTradeGemeente bijdragen aan deze 17 doelstellingen? Absoluut! De 17 internationale doelstellingen van de Agenda 2030 kunnen via onze campagne perfect vertaald worden naar lokaal niveau. Op die manier kan ook een lokaal bestuur meewerken en wezenlijke impact en veranderingen teweegbrengen.

De SDG’s zijn een ideale kapstok om lokale doelstellingen en acties aan op te hangen en te verbinden aan globale uitdagingen. Het lokale bestuur kan samen met het middenveld, de bevolking, bedrijven, verenigingen, de administratie en politici meebouwen aan een meer duurzame wereld. Een gemeente kan bijvoorbeeld investeren in een duurzaam aankoopbeleid, of burgers sensibiliseren rond duurzame productie- en consumptiepatronen.

Hoe pas je de SDG’s toe in jouw gemeente? Tips van VVSG

  • SDG’s in jouw gemeente: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden → link
  • Inspiratiegids SDG’s in beleids- en beheerscyclus, meerjarenplanning → link
  • Materiaal en formats rond SDG’s → link
  • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als kader voor burgerparticipatie → link

Interessante artikels